The probiotics institute

Điều khoản sử dụng

Vui lòng lưu ý các Điều khoản sử dụng sau đây áp dụng cho bất kỳ việc sử dụng nào trên trang web của The Probiotics Institute và nội dung của trang web này hoặc bất kỳ trang con nào của trang web này. Bằng cách truy cập vào trang web, khách truy cập (“Khách truy cập”) đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. 
Trang web của The Probiotics Institute thuộc sở hữu của Chr. Hansen A/S, Boege Alle 10-12, 2970 Hoersholm, Đan Mạch (“Chr. Hansen”, “chúng tôi”). Trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục chung chung về các chủng lợi khuẩn cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các chuyên gia trong ngành công nghiệp thực phẩm, và không có sản phẩm nào đủ điều kiện để bán qua trang web. 
Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ lúc nào. Việc khách truy cập sử dụng trang web sẽ phải tuân theo phiên bản mới nhất của Điều khoản sử dụng được đăng trên trang web tại thời điểm sử dụng, vì vậy Khách truy cập nên xem Điều khoản sử dụng mỗi lần truy cập trang web. 

 

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, đồ họa, âm thanh, hình ảnh, video và các tài liệu khác đều có trên trang web Chr. Hansen này (gọi chung là “Nội dung”) là tài sản của Chr. Hansen hoặc các nhà cấp phép của Chr. Hensen. Khách truy cập được cấp phép không độc quyền, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng để tải xuống bất kỳ phần nào của Nội dung cho  mục đích sử dụng phi thương mại, tuy nhiên, miễn là Khách truy cập không được sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ Nội dung nào và mọi Nội dung được tải xuống phải giữ lại bất kỳ và tất cả các biểu thị về bản quyền, thương hiệu, trạng thái độc quyền khác hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm. 

Tất cả bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến trang web này và bất kỳ Nội dung nào (gọi chung là “Tài sản trí tuệ”) đều thuộc sở hữu và sẽ luôn luôn là tài sản của Chr. Hansen, nhà cấp phép và/hoặc chủ sở hữu quyền bên thứ ba. Tên của các chủng lợi khuẩn, tên của các khái niệm, logo và ký hiệu/biểu tượng dùng để phân biệt các chủng lợi khuẩn trên trang web Chr. Hansen này, dù có xuất hiện dưới dạng chữ in lớn, in đậm hoặc có ký hiệu ® hoặc ™ hay không, đều là thương hiệu của Chr. Hansen hoặc được sử dụng theo giấy phép. Mặc dù Chr. Hansen hoặc các nhà cấp phép của Chr. Hensen đăng ký thương hiệu ở nhiều khu vực tài phán, nhưng một số thương hiệu xuất hiện trên trang web của The Probiotics Institute có thể không được đăng ký ở một khu vực tài phán cụ thể. Khách truy cập không được sử dụng Tài sản trí tuệ của Chr.Hansen mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chr. Hansen.

Không có nội dung nào trên trang web này được hiểu là cấp hoặc gán cho Khách truy cập bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào trong hoặc đối với bất kỳ Tài sản trí tuệ nào bằng cách truy cập vào trang web ngoại trừ như được nêu trong tài liệu này. Chr. Hansen không đảm bảo rằng Khách truy cập có bất kỳ quyền nào để sử dụng nội dung của bên thứ ba từ trang web và Khách truy cập phải được chủ sở hữu bên thứ ba cho phép trước khi sử dụng nội dung đó. Khách truy cập cấp cho Chr. Hansen quyền sử dụng trên trang web hoặc các trang web liên kết khác tất cả các nhận xét, ý tưởng và thông tin khác mà Khách truy cập cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web hoặc qua email hoặc các phương tiện khác. 

 

Quyền riêng tư

Tại Chr. Hansen, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập trực tuyến của chúng tôi. 
Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ và về bạn khi bạn sử dụng trang web này, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tưcủa chúng tôi.

 

Không phải là thông tin mật 

Theo bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào được quy định trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào khác mà Khách truy cập gửi cho chúng tôi qua Internet hoặc đăng trên trang web của The Probiotics Institute bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, chẳng hạn như bất kỳ câu hỏi, bình luận, đề xuất nào, không phải là và sẽ không được coi là thông tin mật. Chr. Hansen không có nghĩa vụ phải coi những thông tin đó là thông tin mật, và Chr. Hansen có thể tự do sử dụng các ý tưởng, phát minh, khái niệm và bất kỳ thông tin nào khác có trong đó cho bất kỳ mục đích nào.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Nội dung được trình bày trên trang web của The Probiotics Institute chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cũng như giáo dục và không cung cấp cho Khách truy cập lời khuyên hoặc khuyến nghị dưới bất kỳ hình thức nào mà có thể thay thế lời khuyên hoặc khuyến nghị của chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Không có Nội dung nào trên trang web này nhằm mục đích tuyên bố đây là thuốc, chẳng hạn như để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh, làm giảm nhẹ hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào. 
Thông tin về các chủng lợi khuẩn trên trang web của The Probiotics Institute không phải là quảng cáo cho các sản phẩm của Chr. Hansen. 

TRANG WEB NÀY VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ CHR. HANSEN KHÔNG CUNG CẤP VÀ CHÚNG TÔI TỪ CHỐI BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO (DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý) BAO GỒM (MÀ KHÔNG GIỚI HẠN Ở) SỰ BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM. 
MẶC DÙ CHÚNG TÔI NỖ LỰC MỘT CÁCH HỢP LÝ ĐỂ ĐƯA VÀO THÔNG TIN CHÍNH XÁC, CẬP NHẬT VÀ ĐỂ DUY TRÌ TRANG WEB CŨNG NHƯ PHẦN MỀM, NHƯNG CHR. HANSEN KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, BẢO MẬT VÀ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC PHẦN MỀM ĐỘC HẠI KHÁC. CHR. HANSEN TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NÀY. 

MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN ĐÃ ĐỀ CẬP Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO KHÁCH TRUY CẬP.
NGOẠI TRỪ KHI LUẬT PHÁP YÊU CẦU, KHÁCH TRUY CẬP ĐỒNG Ý RẰNG CHR. HANSEN VÀ CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NHÀ CẤP PHÉP, NGƯỜI CUNG CẤP NỘI DUNG, CHI NHÁNH HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA CHR. HANSEN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TỔN NÀO TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP PHÁT SINH TỪ VIỆC KHÁCH TRUY CẬP VÀO, HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP VÀO, TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG, SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG HOẶC DỰA VÀO NỘI DUNG TRANG WEB. GIỚI HẠN NÀY BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI HOẶC BẤT KỲ VI-RÚT NÀO MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THIẾT BỊ MÁY VI TÍNH CỦA KHÁCH TRUY CẬP. KHÔNG GIỚI HẠN Ở ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN, CHR. HANSEN KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, SỰ HOÀN CHỈNH, TÍNH ĐÚNG ĐẮN, VIỆC KHÔNG VI PHẠM, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CỦA TRANG WEB NÀY, NỘI DUNG, HOẶC BẤT KỲ TÀI SẢN TRÍ TUỆ NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI, SỬA ĐỔI, THAY THẾ, XÓA HOẶC HẠN CHẾ QUYỀN TRUY CẬP VÀO TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO CHO KHÁCH TRUY CẬP. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN CẤM VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI, VÌ VẬY, CÁC GIỚI HẠN ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO KHÁCH TRUY CẬP. 

 

Liên kết đến các trang web khác

Khách truy cập không được liên kết đến trang web của The Probiotics Institute vì mục đích liên quan đến việc thương mại hóa bất kỳ sản phẩm nào. 
Bất kỳ liên kết nào khác đến trang web này chỉ có thể được thực hiện theo cách hợp pháp, đáng tin cậy và không gây hiểu lầm và Khách truy cập không được liên kết sâu đến hoặc đóng khung bất kỳ phần nào của trang web này hoặc tích hợp bất kỳ phần nào của trang web này vào trang web khác. Khách truy cập phải tự chịu rủi ro cho việc liên kết như vậy và Chr. Hansen không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả pháp lý nào có thể phát sinh từ việc liên kết. 
Bất kỳ lợi thế thương mại và danh tiếng nào được tạo ra bởi sự liên kết của Khách truy cập với trang web của The Probiotics Institute sẽ mang lại lợi ích cho Chr. Hansen, và quyền sở hữu lợi thế thương mại đó sẽ thuộc về Chr. Hansen và theo cách khác, được Khách truy cập giao cho Chr. Hansen mà không cần thêm bất kỳ hành động nào của bất kỳ bên nào. 

 

Luật chi phối; các tranh chấp

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải cũng như thực thi theo các luật của Đan Mạch, bất kể xung đột về nguyên tắc luật pháp. Khách truy cập đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến hoặc phát sinh từ trang web này, Nội dung hoặc các Điều khoản Sử dụng này sẽ được đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền ở Đan Mạch.