Lactobacillus acidophilus, LA-5®

– một chủng lợi khuẩn được khảo chứng nhiều

4 Phút đọc

Lactobacillus acidophilus, LA-5® (sau đây được gọi bằng thương hiệu LA-5®) là một chủng lợi khuẩn được nghiên cứu nhiều và kết quả nghiên cứu đã được báo cáo trong hơn 150 ấn bản khoa học. 

Dữ liệu thực tế

Khi dùng kết hợp với chủng lợi khuẩn Bifidobacterium, BB-12®, LA-5® có liên quan đến hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. 

Chủng lợi khuẩn Lactobacillus acidophilus, LA-5® của Chr Hansen được nghiên cứu nhiều

Chủng lợi khuẩn Lactobacillus acidophilus, LA-5® thuộc bộ sưu tập giống vi khuẩn trong sữa của chúng tôi tại Chr. Hansen. LA-5® đã được cơ quan EFSA Châu Âu cấp trạng thái QPS (Qualified Presumption of Safety - Đủ điều kiện về an toàn) và an toàn để con người sử dụng.1 Chủng lợi khuẩn này đã được sử dụng trong thực phẩm và các thực phẩm bổ sung vào chế độ ăn kể từ năm 1979.
Chủng LA-5® là một lợi khuẩn được nghiên cứu nhiều và đã được mô tả trong hơn 150 ấn bản khoa học. Hơn 60 trong số các ấn bản này mô tả dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng ở người, chủ yếu được tiến hành ở người lớn và người cao tuổi trong nhiều lĩnh vực sức khỏe. Các nghiên cứu này chủ yếu nghiên cứu chủng LA-5® kết hợp với chủng Bifidobacterium, BB-12®.
 
Men vi sinh LA-5 dành cho cả gia đình

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Việc uống chủng lợi khuẩn LA-5® kết hợp với chủng Bifidobacterium, BB-12® của Chr. Hansen có thể có lợi cho sức khỏe tiêu hóa. Cụ thể, việc uống kết hợp 2 chủng này có liên quan đến tình trạng:
• Đi tiêu đều hơn2, 3
• Các đợt thỉnh thoảng đi phân lỏng có thể diễn ra ngắn hơn nhờ một số biện pháp can thiệp trong chăm sóc sức khỏe4, 5, 6, 7, 8
• Cân bằng vi khuẩn đường ruột7, 9

Hãy tham vấn một chuyên gia chăm sóc sức khỏe để tìm hiểu thêm về cách hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa bằng các chủng lợi khuẩn, chẳng hạn như LA-5®.

LA-5® và BB-12® là các thương hiệu đã đăng ký của Chr. Hansen A/S.

Bài viết nhằm cung cấp thông tin liên quan đến lợi khuẩn và không có chủ ý gợi ý rằng bất kỳ chất nào được đề cập trong bài viết này là dùng để chẩn đoán, chữa trị, làm thuyên giảm, điều trị hoặc ngăn ngừa bất cứ bệnh nào.


Lối sống năng động và chủng men vi sinh LA-5
Các chủng lợi khuẩn Chr. Hansen của chúng tôi

Tại Chr. Hansen, các chủng của chúng tôi được khảo chứng bằng khoa học. Tất cả các chủng lợi khuẩn của chúng tôi đều được chứng minh bằng tài liệu lâm sàng. Tìm hiểu thêm về những tác động có lợi của chủng lợi khuẩn của chúng tôi đối với các lĩnh vực sức khỏe khác nhau.

Danh sách tài liệu tham khảo Mở Đóng

  1. EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ). EFSA Journal. 2015;13:4331
  2. Shioya M, et al. Journal of Nutritional Food. 2000:33-4.
  3. Shioya M, et al. Journal of Nutritional Food. 2000:18
  4. Chatterjee S, et al. J Assoc Physicians India. 2013;61(10):708-12. (PubMed)
  5. de Vrese M, et al. J Dairy Res. 2011;78(4):396-403. (PubMed)
  6. Sheu BS, et al. Am J Clin Nutr. 2006;83(4):864-9. (PubMed)
  7. Sheu BS, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2002;16(9):1669-75. (PubMed)
  8. Linn YH, et al. Probiotics Antimicrob Proteins. 2019;11(2):638-47. (PubMed)
  9. Nord CE, et al. Clin Microbiol Infect. 1997;3(1):124-32. (PubMed)

Lợi khuẩn

là gì?

Tìm hiểu thêm lợi khuẩn là gì và chúng có liên quan như thế nào đến các lợi ích cho sức khỏe

Cần tìm kiếm

điều gì

Xem các mẹo quan trọng về cách chọn một sản phẩm lợi khuẩn chất lượng cao

Các chủng
của chúng tôi

Đọc thêm về một số chủng lợi khuẩn được khảo chứng nhiều nhất trên thế giới và các lợi ích đa dạng của chúng đối với sức khỏe