The probiotics institute

Zasady korzystania

Należy pamiętać, że poniższe Warunki użytkowania mają zastosowanie do dowolnego korzystania ze strony internetowej Instytutu probiotyków oraz zawartości strony internetowej lub wszelkich jej podstron. Osoba uzyskująca dostęp do strony internetowej („Odwiedzający”) akceptuje niniejsze Warunki użytkowania.
Ta strona internetowa Instytutu probiotyków jest własnością Chr. Hansen A/S, Boege Alle 10-12, 2970 Hoersholm, Dania („Chr. Hansen”, „my” lub „nas”). Ta strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych w zakresie szczepów probiotycznych dla pracowników służby zdrowia i przemysłu spożywczego i nie ma żadnych produktów kwalifikujących się do sprzedaży za pośrednictwem strony.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. Korzystanie ze strony internetowej przez odwiedzającego będzie podlegać najnowszej wersji Warunków użytkowania zamieszczonej na stronie internetowej w momencie korzystania z niej, więc odwiedzający powinien zapoznać się z Warunkami użytkowania za każdym razem, gdy odwiedza witrynę internetową. 

 

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie informacje, dane, tekst, grafika, dźwięk, zdjęcia, filmy i inne materiały dostępne na tej stronie Chr. Hansen (zwane łącznie „Treścią”) są własnością firmy Chr. Hansen lub jej licencjodawców. Odwiedzający otrzymuje niewyłączną, odwołalną, nieprzenoszalną licencję na pobieranie dowolnych treści do użytku niekomercyjnego, pod warunkiem, że Odwiedzający nie modyfikuje ani nie zmienia żadnych treści, a pobrane treści muszą zachowywać wszelkie wskazania prawa autorskiego, znaku towarowego, innego statusu własności lub wyłączenia odpowiedzialności. 

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe i inne prawa własności intelektualnej związane z witryną internetową i dowolną treścią (łącznie „Własność intelektualna”) są własnością i pozostają przez cały czas własnością firmy Chr. Hansen, jej licencjodawców i/lub właścicieli praw w postaci stron trzecich. Nazwy szczepów probiotycznych, pojęcia, logotypy i znaki/ikony używane do odróżniania szczepów probiotycznych na stronie Chr. Hansen, napisane dużymi literami, pogrubioną czcionką lub oznaczone symbolem ® lub™, są znakami towarowymi Chr. Hansen lub są używane na podstawie licencji. Podczas gdy firma Chr. Hansen lub jej licencjodawcy zarejestrowali znaki towarowe w kilku jurysdykcjach, niektóre znaki towarowe pojawiające się na stronie internetowej Instytutu probiotyków mogą nie być zarejestrowane w określonej jurysdykcji. Odwiedzający nie mogą wykorzystywać własności intelektualnej firmy Chr. Hansen bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Chr. Hansen.

Żadne z postanowień niniejszej strony internetowej nie powinno być interpretowane jako przyznanie odwiedzającemu jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiejkolwiek własności intelektualnej poprzez dostęp do strony internetowej, z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszym dokumencie. Chr. Hansen nie gwarantuje, że odwiedzający ma prawo do korzystania z treści stron trzecich, a więc przed użyciem takich treści odwiedzający musi uzyskać zgodę od właściciela strony trzeciej. Odwiedzający przyznaje firmie Chr. Hansen zgodę na wykorzystanie na stronie internetowej lub w związku z nią wszelkich komentarzy, pomysłów i innych informacji, które odwiedzający przekazuje nam za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej lub w inny sposób. 

 

Zachowanie poufności

W firmie Chr. Hansen szanujemy prywatność osób odwiedzających nas online.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które zbieramy od użytkowników i o użytkownikach korzystających z tej strony internetowej, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

 

Informacje niepoufne 

Z zastrzeżeniem wszystkich obowiązujących warunków określonych w naszej Polityce prywatności, wszelka komunikacja lub inne materiały, które Odwiedzający wysyła do nas za pośrednictwem Internetu lub zamieszcza na stronie internetowej Instytutu probiotyków poprzez pocztę elektroniczną lub w inny sposób, takie jak wszelkie pytania, komentarze, sugestie, są i będą uważane za niepoufne. Chr. Hansen nie jest zobowiązana do traktowania takich informacji jako poufne i Chr. Hansen może swobodnie wykorzystywać pomysły, wynalazki, koncepcje i wszelkie inne informacje w nich zawarte do dowolnych celów.

 

Nota prawna

Treści na stronie internetowej Instytutu probiotyków są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych i nie zapewniają odwiedzającemu porad ani rekomendacji żadnego rodzaju, które mogłyby zastąpić poradę lub rekomendację pracownika służby zdrowia. Żadna treść na tej stronie nie stanowi oświadczenia dotyczącego leków w zakresie diagnozowania, leczenia, terapii, łagodzenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.
Informacje o szczepach probiotycznych w Instytucie probiotyków nie stanowią promocji produktów firmy Chr. Hansen. 

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA I TREŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SĄ, I FIRMA CHR. HANSEN NIE OFERUJE ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH), W TYM GWARANCJI (BEZ OGRANICZEŃ) PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI.
CHOCIAŻ DOKŁADAMY ROZSĄDNYCH STARAŃ, ABY ZAWIERAĆ DOKŁADNE I AKTUALNE INFORMACJE ORAZ UTRZYMAĆ STRONĘ INTERNETOWĄ I OPROGRAMOWANIE, CHR. HANSEN NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE ANI ŻE BĘDZIE BEZPIECZNA I WOLNA OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNEGO SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA. CHR. HANSEN WYKLUCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM. 

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ DANEGO ODWIEDZAJĄCEGO.
Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYMAGANYCH PRZEZ PRAWO, ODWIEDZAJĄCY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE CHR. HANSEN I JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY TREŚCI, PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB KARNE STRATY, SZKODY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB NIEMOŻLIWOŚCI DOSTĘPU ODWIEDZAJĄCEGO DO NINIEJSZYCH STRON INTERNETOWYCH LUB ICH TREŚCI, NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI LUB POLEGANIU NA TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ. OGRANICZENIE TO OBEJMUJE USZKODZENIA LUB WIRUSY, KTÓRE MOGĄ WPŁYWAĆ NA SPRZĘT KOMPUTEROWY ODWIEDZAJĄCEGO. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, FIRMA CHR. HANSEN NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, POPRAWNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, NIEZAWODNOŚCI ANI INNYCH DLA TEJ STRONY INTERNETOWEJ, TREŚCI LUB JAKIEJKOLWIEK WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. MOŻEMY ZMIENIAĆ, MODYFIKOWAĆ, ZASTĘPOWAĆ, USUWAĆ LUB OGRANICZAĆ DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI DOSTĘPNYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ BEZ POWIADOMIENIA ODWIEDZAJĄCEGO. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ DANEGO ODWIEDZAJĄCEGO. 

 

Linki do innych stron internetowych

Odwiedzający nie może zamieszczać linków do strony internetowej Instytutu probiotyków w celu komercjalizacji jakichkolwiek produktów.
Wszelkie inne łącza do tej witryny można zamieszczać wyłącznie w sposób zgodny z prawem, lojalny i niewprowadzający w błąd, a odwiedzającemu nie wolno zamieszczać głębokich linków do żadnej części tej witryny ani tworzyć z niej ramek ani włączać żadnej części tej witryny do innej witryny internetowej. Takie zamieszczanie linków odbywa się na własne ryzyko odwiedzającego, a firma Chr. Hansen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje prawne, które mogą wynikać z zamieszczania linków.
Wszelkie wartości i reputacja wygenerowane przez zamieszczenie przez odwiedzającego linków do Instytutu probiotyków będą przynosić korzyści firmie Chr. Hansen, a wartość ta będzie należeć do Chr. Hansen i jest tym samym przypisywana przez odwiedzającego firmie Chr. Hansen bez konieczności podejmowania dalszych działań przez którąkolwiek ze stron. 

 

Obowiązujące prawo i spory

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu duńskiemu oraz są interpretowane i egzekwowane zgodnie z nim, bez względu na zasady kolizji praw. Odwiedzający wyraża zgodę na to, że wszelkie spory związane z niniejszą stroną internetową, jej treścią lub niniejszymi Warunkami użytkowania lub wynikające z nich będą rozstrzygane przez sądy właściwe w Danii.